Tävlingskalender

Aktivitetskalendern visar vilka tävlingar och aktiviteter vi har under året.

Datumen är preliminära och kan komma att justeras.

Tävlingsanvisningar

SJTK TÄVLINGSANVISNINGAR (ver.2016-04Regeltext anpassad för tävlingar anordnade av SJTK.


Denna text ska ses som en sammanfattning och anpassning för SJTK av de viktigaste punkterna


ur ”Tävlingshandboken” utgiven av Svenska Tennisförbundet.


1) Medlemskap i SJTK krävs för alla arrangemang om annat inte anges i inbjudan.


2) För icke-tävlingar kan arrangören göra undantag från medlemskravet, detta skall ske sparsamt per


eventuell ny medlem.


3) Vid Open-tävling behövs inte medlemskap i SJTK. Par i dubbelklass kan bestå av medlem och icke-

medlem. Anmälningsavgiften gäller per person.


4) KM- och OPEN-spelform i inbjudan: HSA i ”Bäst av tre set med tiebreak.” Övriga klasser i ”Bäst av tre


set med NoAd och tiebreak i de två första seten samt supertiebreak i avgörande set.”


5) Om antalet anmälda blir fler än vad SJTK planerat så kan ”kraftigare” åtgärder genomföras: Då kan


undantag från inbjudan införas enligt nedan:


a) Tävlingsledningen har befogenheter att korta spelformen i alla klasser. I praktiken HSA.


b) ”Icke-seedad spelare/par är garanterad två matcher” kan återkallas. Istället kan startfältet


uppdelas i Klass A och klass B. Förlorare i första omgången i klass A bildar alltså inte klass B.


c) Tävlingsledningen har möjlighet att vid spel i STC-hallen äska mer tid. Detta sker via STC-shopen


minst tre dagar innan speltillfället. (Ta kontakt med STC-ansvarig i klubben).


6) KM- och OPEN-tävling: B-klass ska ej fyllas upp för att uppnå ett ”jämnt startfält”. Det är ”icke-seedad


deltagare är garanterad minst två matcher.” som styr antalet deltagare i B-klassen.


7) Om arrangemang för ”Herrar” utlyses, så skall även motsvarande arrangemang för ”Damer” utlysas.


8) Presumtiv deltagare måste vara skuldfri till SJTK för att anmälan skall godtas.


LOTTNINGSFÖRFARANDE


· Vid färre än tre deltagare/par så ställs arrangemanget/tävlingen in. Inbetald anmälningsavgift


återbetalas.


· Vid 3, alternativt 4, deltagare görs en pool-lottning där alla spelare/lag möter alla de övriga spelare/lag.


· Vid fler än tre deltagare görs ett stegvis reducerande schema som startar med följande radtal; 4, 8, 16,


32 osv. Om antalet deltagare ligger mellan dessa tal används närmast större lottningsschema.


· Lottning och fördelning i spelschemat av seedade spelare/lag följer principer fastställda i


tävlingshandboken.

SEEDNING


· I officiella tävlingar skall en viss kvot av deltagare/lag seedas förutsatt att dess dokumenterade


spelstyrkor föranleder detta.


· Bedömning av spelarnas/lagens spelstyrkor skall göras av tävlingskommittén för att presenteras som


en rekommendation till tävlingsledningen. Tävlingsledaren har det avgörande beslutet för seedningen av


spelare/lag i respektive tävling.


· Stöd för seedning av spelare/lag bör vara klubbrankning, styrkt resultatförteckning och i speciella fall


personlig kännedom om spelarens/lagets kapacitet. I fall med utomstående deltagare kan även


tävlingsledningen rådfråga spelare/lagens hemmahörande klubbar.


· Antalet seedade spelare i en klass beror på lottningens storlek:


Antalet deltagare i klassen Antalet seedade


4-8 2/4


9-49 4/8


49- 16/32


Efteranmälda spelare och vakanser


· Spelare/lag som anmäler sig efter anmälningstidens utgång men före första matchstart får delta om


tävlingsledningen så bestämmer.


Spelare som är inte klar för matchstart


· Om spelare/lag inte infinner sig till matchstart får tävlingsledaren besluta att utdöma (W.O)Bollar


· Tävlingskommittén beslutar om vilket bollmärke, med minst 4 bollar per förpackning, som skall


användas under tävling. Tävlingsledaren avgör fördelningen av nya respektive i tidigare matcher


använda bollförpackningar mellan olika klasser och matcher.Spel utan domare


· Spelarna ansvarar för domslut på sin sida av nätet.


· Alla ”ute” och ”fel” domslut måste göras omedelbart efter det att bollen studsat och så högt att


motståndaren kan höra det.


· Om en spelare är osäker om en boll varit rätt eller ute/fel ska bollen dömas till motståndarens fördel.


· Om en spelare felaktigt dömer en boll ”ute” eller ”fel” och sedan inser att bollen varit rätt, ska poängen


tilldömas motståndaren.


· Servaren ska meddela poängställningen före varje poängs början, så högt att motståndaren kan höra


det.


· Tillkallande av tävlingsledare: Om en spelare inte är nöjd med motståndarens agerande eller beslut,


kan han/hon begära att tävlingsledare kommer till banan. Detta gäller ENDAST om icke spelande


tävlingsledare finns på plats. Spelare har alltså inte rätt att störa spelande tävlingsledning. SJTK är en


trivselklubb vilket innebär att klagomål inte har någon hög prioritering, utan får lösas ”så gott som det


går”. Helst av de deltagande själva.


För matcher på grusbana gäller dessutom:


· Ett bollmärke kan kollas för ett slag som avslutat poängen eller när spelet stoppats av en spelare


(reflexslag är tillåtna).


· Om en spelare är osäker på om motståndaren bedömt bollen rätt, kan han/hon be motståndaren att visa


märket. Är spelarna fortfarande oeniga om beslutet kan tävlingsledaren tillkallas för ett avgörande.


· Om en spelare raderar märket innebär det att han ger motståndaren poängen.


Förutom det ovannämnda gäller:


· Spelarna är skyldiga att följa de anvisningar som tävlingsledaren utfärdar.


· Spelare som inte följer riktlinjer med ”spel utan domare” på ett sportsligt sätt riskerar att med beslut


från tävlingsledaren uteslutas från tävling.


· Frågor kring ”spel utan domare” och dess riktlinjer skall avgöras av tävlingsledaren.


Detta dokument är skapat av SJTK tävlingskommitté och är till för både arrangörer och deltagare.

© SJTK Stockholm All rights Reserved I Disclaimer

>